logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Nacional - National.

Fjalë që fillojnë me N


Nacional Nacionalist Natyror Ndahem Ndaj Ndaj akuzat Ndalim Ndalim qarkullimi Ndaluar Ndalues Ndarje Ndarja e bashëshortëve Ndarje e jurisë Ndarja e pasurisë Ndarje e kontratës Ndarje e pasurisë testamentare Ndarje e pushteteve Ndarje e tregut Ndarje veç e dëshmitarëve Nderim Ndesh Ndërgjyqës Ndërhyj Ndërhyj për pajtim Ndërhyrje Ndërkëmbim Ndërkëshëllim Ndërkombëtar Ndërkrahinor Ndërlidh Ndërmarr Ndërmarrje Ndërmarrës Ndërmarrje e përbashkët Ndërmartesor Ndërmjetës Ndërmjetësim Ndërmjetësoj Ndërprerje e marrdhënieve diplomatike Ndërprerje Ndërpres cënimin Ndërprerje e posedimit Ndërpres Ndërqeverisje Ndërqytetës Ndërrim Ndërshtetëror Ndërsjelltë Ndërvarësi Ndërveprim Ndëshkim Ndëshkim fizik Ndëshkimor Ndëshkoj Ndihmë Ndihmë e ndërsjelltë Ndihmës Ndihmësdrejtor Ndihmëssherif Ndihmësgjyqtar Ndikim Ndjekje gjyqësore Ndotje Ndryshim Ndryshim i rrethanave Ndryshim i kontratës Ndryshim i vendbanimit Ndryshim i vendodhjes Ndryshim vendimit të gjykatës Ndryshime strukturore Në natyrë Nëdorës Negociatë Negociator Nen Nënshkrim Nënkontratë Nënkontraktor Nënndarje Nënprodukt Nënkryetar Nënshkrim i paautorizuar Nënshkruaj Nënshkrues Nënshtetësi Nënshtrim Nënvizoj Nënvlerësim Nënpunës Nëpunës i gjendjes civile Nëpunës i lartë Nënshkruari Ngacmim Ngarkesë Ngas Nismë Nocion Nomenklaturë Normal Normativë Normë Normë gjyqësore Notë proteste Noter Noteri Noterizim Novacion Nxit Nxitës Nxjerr Njëanshëm Nnjëanshmëri Njësuar me origjinalin Njoftim Njoftim i përshtatshëm Njoftim ligjor Njoftim me shkrim Njoftimi për gjyq për shkelje kontrate Njoftim i vendit të Gjykatës palës në mungesë Njoftoj Njohje Njohje e atësisë dhe e detyrimit për ushqim Njohje e shtetit të së drejtës Njohje e së drejtës së sindikatës për te nëgociuar me punëdhënësin Njohuri Njohuri të drejtpërdrejta
logo

Dokumente ligjore