logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Mallra industrial - Industrial goods.

Fjalë që fillojnë me M


Mallra industrial Mallra konsumi Mangësi Mangësi e brendshme e mallit Mangësi në formën e dokumentit ligjor Defect of form. Markë fabrike Markë tregtare Markë tregtare koletive Markë tregtare përshkruese Marr detyrën Marr me qira Marrëdhënie gjaku Marrëdhënie midis palëve të një kontrate Marrëdhënie mirëbesimi Marrëdhenie ndërmjet trshëgimtarit dhe trashëgimlënësit Marrëveshje Marrëveshje me alternativa Marrëveshje ndërmjet aksionerëve Marrëveshje bashkëjetese Marrëveshje ndërmjet bashkëshortëve në rast divorci Marrëveshje bashkimi Marrëveshje për caktimin e çmimit Marrëveshje divorci Marrëveshje dypalëshe Marrëveshje e bërë para procedurave të falimentimit Marrëveshje me gojw Marrëveshje kolektive Marrëveshje konfederimi Marrëveshje ndërmjet konkurrentëve të barabartë Marrëveshje pa kufizim Marrëveshje kufizuese Marrëveshje pa kusht Marrëveshje ndërkombëtare Marrëveshje ë ndërsjellta tregtie Marrëveshje ndërshtetërore Marrëveshje midis dy palëve Marrëveshje shitblerjeje Marrëveshje shitjeje Marrëveshje e zbatueshme në të ardhmen Marrëveshje Marrja direkte e kredisë Marrje e paligjshme e pasurisë Marrje në zotërim Marrje përsipër e një borxhi Martesë me pëlqimin e palëve Martesë e celebruar ndërmjet përfaqësuesve të palëve Martesë e lidhur me mirëbesim Masë paraprake Masë paraprake e përkohshme Masë shtrenguese Mashtrim Maskim Mbaj një titull të ligjshëm Mbajtësi i të drejtës së autorit Mbajtje nën arrest Mbajtje nën mbrojtje nga ana e autoriteteve shtetërore Mbështet Mbështetje në ushqim Mbikëqyrës të personave të liruar me kusht Mbikëqyësi i tregut piblik për masat dhe peshat Mbledhje Mbledh një asamble Mbroj me mjete sigurimi Mbrojtje Mbrojtje e të drejtave Mbrojtje e përshtatshmeMbrojtje e rreme Mbrojtje e të paditurit me ngritjen e kundërpadisë Mbrojtje ligjore Mbrojtje që rrëzon kërkesën e paditësit Mbuloj Mbuloj një çështje Me miratim të njëzëshëm Menaxhimi i pasurisë së një trashëgimlënësi Metodë për zgjidhjen me pajtim të mosmarrëveshjeve Miratim Miratoj Mitur që ka kryer një krim Mjet Mjet ligjor i përshtatshëm Mjete furnizimi Modifikim Mohoj nevojën ose vlefshmërinë Monedhë e unifikuar Mosbindje Moskryerje e njw veprimi tw detyrueshwm Mosmarrëveshje Mosmarrëveshje pune Mosparaqitje në seancën gjyqësore Mosparaqitje e qëllimshme në gjyq Mospërmbushje e kontratës Mospërmbushje e një detyrimi Mospranim Mospranim i padisë ose i fakteve të palës tjetër Mospranim për lidhjen e kontratës Mosrespektim haptazi i autoriteteve Mosveprim Mosveprim i paligjshëm Mosveprim i paligjshëm për përmbushjen e një detyrimi Mundësi Mundësi ose e drejtë për të hyrë Mungesë e formës ligjore Mungesë kompetence Mundësi ose e drejtë për të hyrë Mungesë e formës ligjore Mungesë kompetencë Marrëveshje ndërkombëtare
logo

Dokumente ligjore