logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Kadastër - Cadaster; track book.

Fjalë që fillojnë me K


Kadastër Kalendar Kalim të drejtash Kalimi i pasurisë Kalim me anë të trashëgimisë Kalimi detyrueshëm i pasurisë Kalimi i padisë në një rreth tjetër Kalimi i rrezikut nga shitësi te blerësi Kambial Kambial i tërhequr paraprakisht Kapërcimi i të drejtave të ligjshme Kapital Kapital qarkullues Kapital fillestar Kapital themelor Kapitali themeltar Kapitalizoj Kapja e një personi pa mandate arresti Kapje e një personi për proces civil Kartë e organizimit të bashkisë Kartë identifikimi Kasetë sigurimi Kauzë Kazuz i paprecedent Keqësim Keqësoj Kërcënim Kërkesë Kërkesë ose barrë e paarsyeshme Kërkesë birësimi Kërkesë për kryerjen e pagesës Kërkesë ligjore Kërkesë për pagimin e kredië Kërkesë paraprake Kërkesë e rreme Kërkesë urgjente Kërkesë e vonuar Kërkoj Kërkoj llogari Kërkues Këshill Këshill drejtues Këshill drejtues i Bashkisë Këshillë Këshilli i Ministrave Këshilli i qytetit, bashkiak Këshillim Këshilltar Këshilltar ligjor, teknik, etj Këshilltar juridik Këst Klasifikim Klasifikoj Klauzolë Klient Klientelë Kod civil Kod doganor Kod i familjes Kod penal Kod i Procedurës Civile Kod i Procedurës Penale Kodifikim Kohë lokale Kohëzgjatje Kohëzgjatja e policës Komision Komisioner Komitet Kompensim Kompensim i fituar Kompetenca të plota të gjykatës Kompetenca të gjykatës mbi të paditurin Kompetencë Kompetencë e gjykatës për të shqyrtuar çështjen Kompetencë e policisë Kompetencë gjyqësore Kompetenca ndihmëse Kompetencë tatimore Kompromis midis të dy palëve Komunë Komunikim Komunitet Koncesion Konfirmim Konfirmimi i dhënë nga gjykata Konfiskim Konflikt Konflikt interesash Konkurrencë Konkurrencë e pandershme Konsideroj Konsumator Konsumimi fizik i martesës Kontabilizim Kontraktues Kontratë Kontratë agjencie Kontratë me çelsa në dorë Kontratë depozite Kontratë në dobi të palës së tretë Kontratë dypalëshe Kontratë fiktive Kontratë gojore Kontratë e hapur Kontratë huaje Kontratë informale Kontratë me këste Kontratë konstruktive Kontratë e kufizuar Kontratë e lidhur në favor të një pale të tretë Kontratë me marrëveshje Kontratë e ndashme Kontratë e njëanshme Kontratë e paligjshme Kontratë e pavarur Kontratë për përdorimin e fondeve shtetërore Kontratë prokurimi Kontratë pune pa afat Kontratë qiraje e transferueshme Kontratë për qiramarrje të nje anijeje Kontratë sigurimi Kontratë sigurimi e paanullueshme Kontratë shitjeje toke me këste Kontratë transporti Kontratë për vënie basti Kontratë e vulosur Kontribues Kontribut Kontribut në natyrë Kontributet e qiramarrësit Kontroll Kontroll në kufi Kontroll për qiranë e caktuar Konventë Konvertim Kopje Kopje e njësuar Korporatë Korrespondencë Korrigjim Korrigjim i kontratës Korrupsion Korruptoj Kosto Kosto e blerjes Kosto e përmirësimit të pasurisë Kostoja dhe shpenzimet pas hetimit gjyqësor Krahasimi i kopjes me origjinalin Kredi Kredi afatshkurtër për konsumatorin Kredi bankare Kredi dokumentare Kredi ndërtimi Kredi bankare Kredi dokumentare Kredi ndërtimi Kredi e pagueshme në çdo kohë Kredi e revokueshme Kredi me zbritje interesi Kreditor Kreditor kryesor Kreditor i privilegjuar Krijim i shoqërisë Krim Krim kundër pasurisë Krizë Krerje Kryesekretar Kryetar Kryetari i gjykatës Kthim Kthim i primit të sigurimit Kuadri ligjo për të drejtën trashëgimore Kufi i parashikuar nga ligji Kufizim Kufizimi së drejtës së biznesit Kufizim i tjetërsimit Kufizim shtetëror mbi një llogari bankare Kufizim Kufizues/e Kujdes i mjaftueshëm Kujdes i përshtatshëm Kujdestar Kujdestari Kujdestari e përkoshme Kujdestari mbi të miturit Kundërfirmë Kundërfirmos Kundërpadi Kundërpretendim Kundërshtar Kundërshti opinionesh Kundrërshtim Kundrërshtim i dëshmitarit për t’u përgjigjur Kundrërshtim i një veprimi të mëparshëm Kundrërshtim i padisë Kundrërshtoj Kundravajtje Kuotë Kuotë e fitimit neto Kusht Kusht bashkues Kusht kufizues Kusht paraprak Kusht i parashikuar shprehimisht Kusht penal Kusht i prezumuar nga ligji Kusht i qartë Kusht i rastësishëm Kusht në testament Kusht zgjidhës Kushte specifike Kushte shtesë Kushte të njëkohshme Kushte të shitjes në ankand Kushtetutë
logo

Dokumente ligjore