logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Dalje nw pension - Retirement.

Fjalë që fillojnë me D


Dalje nw pension Datë e deklarimit të falimentimit Datë e depozimit vullnetar të kërkesës për shpalljen e falimentit Datë e hyrjes në fuqi e kontratës/ ligjit Datë maturimi Debat Debi i një shoqërie Debitor Debitor që u fshihe kreditorëve Defekt Defect i brendshëm ( imallit) Defekt( që sjell anullimin e kontratës) DefiÇit Deflorim Dëftesë Dëftese pagese Degë Degë Deklaratë (zyrtare dhe solemne) Deklaratë e të ardhurave Deklaratë e eksportit Deklaratë e fitimeve dhe e humbjeve Deklaratë e jurisë Deklaratë e jurisë Deklaratë e paprovuar Deklaratë e pasurisë Deklaratë e rreme Deklaratë e shoqëruar me betim Deklaratë standarte Deklarimi rremë Deklarim mashtrues Deklarimi të ardhuravedheishpenzimeve Deklarimet e humbjeve dhe të fitimeve Deklarim zyrtar i vendimit Deklaroj Dekret Dekret formal Dekretndalues Dekretim Delegim kompetencash Denoncim Depozitë Depozitë Depozitues Depozitë bankare Depozitë bankare me afat Depozitoj (të holla) Destinacion Detaj Detyrë Detyrim Detyrim për besnikëri dhe bindje ndaj pushtetit Detyrim civil Detyrimi delegueshëm Detyrim doganor Detyrim ekzistues Detyrim gjyqësor Detyrim kontraktor Detyrim lidhës Detyrim ligjor Detyrim ndihmës Detyrimi ortakëve Detyrimi përhershëm ushqimor Detyrimi përkohshëm ushqior Detyrimi përbashkët Detyrim ushqimor Detyrim tatimor ose doganor Detyroj Detyrueshëm me ligj Dëbim Dëbim nga një vend Dëboj Dëm Dëm jashtëkontraktor Dëm i kompensueshëm Dëm i mëtuar Dëm real Dëmshpërblim Dëmshpërblim/ kufi Dëmshpërblim lufte Dëmshpërblim kompensues Dëmtim Dëmtim fizik Dëmtim iorganeve të brendshme Dëmtim i paqëllishëm Dëmtim i qëllishëm Dëmtim i pjesshëm Dëtim i përhershëm Dëmtim trupor Dëmtim trupor me dashjeDëmtim trupor me pasoja të përhershme Dënim Dënim, zbutje Dënim arbitrar Dënim me gjobë Dënime të njëkohëshme Dënim pasues Dënim i pazakonshëm Dënim përfundimtar Dënim me punë të detyruar Dënim shtesë Dënim me vdekje Dënoj Dërgim njoftimi Dërgimi i çështjes për rigjykim Dërgoj Dërgoj mallra Dëshmi Dëshmi me të dëgjuar Dëshmitar Dëshmitar i pafavorshëm (për palën që e thërret) Dëshmitar ocular Dëshmitar kyç Dëshmoj Dëshmues Dështim Dështoj Dënim Diferencë Dijeni Diplomat Disiplinim Diskriminim Diskutim Dispozitë e ndryshueshme Dispozita të statutit Dota e procesit gjyqësor Dividend Dividend i deklaruar Dividend i paguar me aksione Divident i papaguar Dividend i privilegjuar Dobi Dobiprurës Doganë Dokument Dokument i paplotë Dokument pronësie Dokument secret Dokument tjetërsimi / pa kufizim Dokument tashëgimie Dokument zyrtar ose ligjor Dokumentet e themelimit të shoqërisë Dorëheqje nga e drejta e padisë ose e ankimit Dorëheqje Dorëheqje nga një e drejtë ligjoreDorëshkrim Dorëzanës Dorëzani Dorëzim Dorëzim i mallit Dorëzim real Dorëzues Dosje Dosje gjyqësore Drejtë Drejtë e autorit Drejtë e armëmbajtjes Drejtë për çlirimin e pasurisë nga hipoteka/pengu Drejtë adiministrative Drejtë e detit Drejtë martesore Drejtë pwr gjykim të paanshëm Drejtë për të hyrë Drejtë kushtetuese Drejtë për të tërhequr depozitën Drejtë tregtare Drejtë prindërore Drejtë banimi Drejtë detare Drejtë ekskluzive Drejtë familjare Drejtë kishtare Drejtë e kushtëzuar Drejtë ligjore Drejtë mbi pronën e përbashkët Drejtë e mjedisit Drejtë natyrore Drejtë ndërkombëtare Drejtë ndërkombëtare private Drejtë ndërshtetërore Drejtë e nënkuptuar Drejtëe paparashkrueshme Drejtë e patjetërsueshme Drejtë e parablerjes Drejtë penale Drejtë e përdorimit të hapësirës ajrore Drejtë e posacme Drejtë posedimi Drejtë pronësie Drejtë e pronësisë Drejtë për të krijuar shoqëri Drejtë për tv ngritur padi Drejtë private Drejtë procedurale Drejtë publike Drejtë reale Drejtë sovrane Drejtë tjetërsimi Drejtë themelore Drejtë tregtare Drejtë votimi Drejtë e vetos Drejtë zakonore Drejtësi Drejtësi Drejtim Drejtoj Drejtor Drejtues Dyshim Dyshtetësi Dytësor Dhëna Dhënës Dhëniae shtetësisë Dhënie çmimi Dhënie e të drejtave, e pasurisë Dhënie drejtësie Dhënie e dëshmisë së rremë Dhoma e Avokatisë Dhoma e Notarisë Dhoma e tregtisë Dhomë parlamenti Dhunim Dhunoj Dhuratë Dhurim Dhurime të tatueshme Dhurues
logo

Dokumente ligjore