logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Balistik - Ballistic.

Fjalë që fillojnë me B


Balistik Bllafaqim Ballafaqoj Bamirës Bamirësi Bandë e armatosur Banditizëm Banesë Banesë e përbashkët Banesë bashkëshortore BanimBankë Bankar/e Bankë tregëtare Bankë e nivelit të dytë Bankënotë Barazi përpara ligjit Barbarizëm Barrë Barrëmarrës Barrëdhënës Barrë mbi pronë Barrë prove Barrë siguruese Bastard Bastis Bastvënës Bashkëaleat Bashkanwtar Bashkautor Bashkëdebitor BashkekzistencëBashkëbanim Bashkëbisedim Bashkëekzekutues testamenti Bashkëfajësi Bashkëfajtor Bashkëgjakësi Bashkëkombës Bashkëlidh Bashkëmarrëdhënie Bashkëngjit Bashkëpadi Bashkëpajtim Bashkëpandehur Bashkëpërcaktim Bashkëpërgjegjës Bashkëpërgjegjësi Bashkëpjesëmarrës Bashkëpjesëmarrje Bashkëpjesëtar Bashkëposedim Bashkëpronar Bashkëpronësi Bashkëpronësi e detyrueshme Bashkëpronësia në pjesë Bashkëpronësi bashkëshortore Bashkëpunëtor Bashkëpunëtor në krim Bashkëpunim Bashkëqiramarrje Bashkësi Bashkësundim Bashkëshort Bashkëshort/e Bashkëtrashëgimtar Bashkëuzufrukt Bashki Bashkim i padive Bashkimi i të paditurve Bashkimi i akuzave Bashkim çështje civile ose penale Bashkim i gjykimit të çështjeve Bashkim i dënimeve Bashkim i dokumentave Bashkime profesionale Begatim Begatim pa shkak Besë Besnikëri Besnikëri bashkëshortore Betim Betim për të shkuarën ose të tashmen Betim jashtëgjyqësor Betim i rremë Betim gjyqësor Betim për të ardhmen Betim solemn Betim vullnetar Betim për mirëdashje Betim për bindjedhe besnikëri Bigami Bilanc Bilanc vjetor Bilanc tregtar Bind Bindës Birësim Birësoj Bixhoz Blasfemi Blej Blej me shumicë Blerës Blerës në mirëbesim Bllokoj Bllokoj në llogari Bojkot Bojkotoj Bono Bono bashkiake Bono thesari Bord Bordidrejtues Borxh Borxh i prapambetur Borxh i vdekur Borxhli Borxh pa interes Botim Braktis Braktisje Buletin Burg Burgim Burgimi i përjetshëm Burgos Bursë Buletini bursës Buxhet Buxhet i shtetit
logo

Dokumente ligjore