logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Aksioner - Shareholder; Broker; Stockholder.

Fjalë që fillojnë me A


Absolut Abstenoj Abstenim Abuzoj Adaptim Aderoj AderuesAdministratë Administratë shtetërore Administrator Administrator me testament Administroj Administrim Administrimi i kufizuar Afat Afati pa skaduar Afatipërcaktuarsaktë Afat maksimal ose përfundimtar Afatparashkrimi Afate dhe kushte Aftësi Aftësi mendore Aftësi paguese Agjenci Agjenci punësimi Agjensi martesore Agjent Agjent tregtar Agjent doganor Agjenti i pavarur Agjent tregtar Agjenti i shoqërisë Agjitacion Agrar Agresor Akcizë Akcizë benzine Akreditoj Akreditim Aksident Aksidental Aksion(Kuotë) Aksione të themeluesve Aksione të prurësit Aksione me titull Aksione me vlerë nominale Aksione me vlerë të barabartë Aksioner Aksioner me numër të vogë laksionesh Aksioner me numër të madh aksionesh Akt Akt administimi Akt gjyqësor Akt legjislativ Akt ligjor ose nënligjor Akt nënligjor Akt notarial Akt themelimi Akt betim Aktiv Aktive të ngrira Aktive të konsumuara Aktive të qëndrueshme Aktive neto Aktivelikuide (të holla) Aktivi dhe Pasivi Akuzë Akuzë për krime të rënda (Personat e veshur me imuitetsipasligjit) Akuzim Akuzuar (i) Akuzues Akuzë penale Alibi Alternative Ambasadë Ambassador Ambassador i jashtëzakonshëm Ambasador fuqiplotë Amendament Amnisti Amoral Amortizim Amortizim i përshpejtuar Analizoj Analizë gjaku Analizë sasiore Analog Analogji Anarki Anasjelltas Anëtar Anëtar Jurie Anëtar i trupit gjykues Angazhoj Angazhim Ankand Ankoj/im Ankim administativAnkim në rrugë gjyqësore Ankim i punëmarrësit ose i sindikatës Anonim Anuloj Anuloj një urdhër Anulim Apelim Apeloj Apelues ose kërkues Aprovoj Aprovim Arbitër Arbitrar Arbitrazh Arbitrazh ndërkombëtar Arbitroj Ardhur/a (e) Ardhur (e) personale Ardhurneto (e) Ardhur (e) e përjashtuar nga taksat Ardhur( e) tërësore Ardhur (e) kombëtare bruto Argumentoj Argument Armëzjarri Arratisje nga vendi i vuajtjes së dënimit Arrestoj Arrestim Arrest shtëpie, arrest shtëpiak Arrest në sallë të gjyqit Arrest në flagrancë Arrest i paligjshëm Arrij moshën madhore Arsye Arsye e fortë Arsyeshëm (i) Arsyetim Asamble Asamble e zakonshme Asamble e shoqërisë Asamble e përgjithshme Asamble kushtetuese Asamble e jashtëzakonshme Asgjësoj Assistencë Asistencë ligjore Asistencë sociale Asistent Asistent ligjor Atësi Autor Autor krimi Autopsi Autoritet Autoritet publik Autoritet gjyqësor Autoritet drejtues Autorizoj Autorizim Avokat Avokat iPopullitAzil politik
logo

Dokumente ligjore