logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Valutë - Foreign currency.

Fjalë që fillojnë me V


Valutë Vdekje Vdekje e prezumuar shoqëruar me shpalljen e zhdukjes së personit Vdekje natyrore Vdekje ligjore Vdekur Vend i mbetur bosh Vendbanim i ligjshëm dhe i përhershëm Vendbanim Vendim Vendim i arbitrazhit Vendim i dhënë nga juria Vendim i formës së prerë Vendim ndalues Vendim i ndërmjetëm Vendim i ndërmjetëm i gjykatës Vendim i pabazuar Vendim përfundimtar i gjykatës Vendim i përkohshëm Vendim i padejtë gjyqësor Vendim urdhërues për ekzekutimin e një akti Vendos vulën Vendos çmimin ose vlerën Veprim Veprim ose vedim arbitrar Veprim artificial Veprim i fshehtë Veprim juridik i vlefshëm Veprim juridik i pavlefshëm Veprim poshtërues për gjykatën Veprim qëllimisht i gabuar Veprim sabotues Veprim i paligjshëm Veprimtari Veprimtari bankare Verifikoj Vetëvrasje Vetëdashje Vetëdije Vetëgjykim Vetëgjyqësi Vetëpadi Vetëmbrojtje Vetjake Vëllavrasje Vërtetesë Vërtetim Vërtetim hipoteke Vërtetoj një nënshkrim Vërtetoj Vijë e verdhë Viktimë Vit financiar Vjedhje Vjedhës Vjedhje dyqani Vjedhje e makinës Vjedhje e organizuar Vjetor Vit kalenderik Vlerë Vlerë e aseteve pas likuidimit Vlerë e njëjtë Vlerë neto Vlerë e një pasurie të shpronësuar Vlerë e pasurisë për efekte sigurimi Vlerë e tregut Vlerë tegu Vlerësim Vlerësim i vërtetë i pronës Vlerësim ose matje e vlerës së pronës Vlerësim paraprak Vlerësim Vlerësoj Vonesë Vonues Votë vendimtare Votë e shumicës Votë Votim Votim i fshehtë Vrasës Vrasje Vrasje me dashje Vrasje në gjendjen e tronditjes së fortë psikike Vrasje në kushtet e nevojës ekstreme Vrasje pa motiv Vrasje me paramendim Vrasje me qëllim Vrasje e shkallës së parë Vulos
logo

Dokumente ligjore